سر فصل برخی دروس دوره کارشناسی مهندسی برق

سيستمهاي كنترل خطي

 

سرفصل دروسپیشنهادی:

كاربردفيدبك تعاريف پايداري تابع تبديل صفرها وقطبهاي تابع تبديل ونمايش آنها درمحورهاي مختصات معيارهاي كارآيي سيستم درحالت گذرا وپايداري نوع سيستمها(Type)-سرومكانيسم وكنترل كننده هايPID,PI,P بررسي پايداري از روش روث وهرويتزوكسرهاي متوالي-روش بررسي مكان هندسي ريشه ها-پاسخ فركانسي ودياگرام بود.دياگرامهاي قطبي وروش نايكوليست-منحنيهايوكاربرد آنها-روشهاي تقريبي براي ساده كردن سيستمهاي بامرتبه بالا-تجزيه وتحليل سيستم درفضاي حالت-طراحي سيستمهاي كنترل وجبران كننده ها-مدلسازي آنالوگ-سيستمهاي گسسته وبررسي آنها.

 

 

 

مراجعپیشنهادی:

            1-Moder control Engineering,t.Ogata,prentice Hall 1991

2-Automatic control systems B.C.Kuo,prentice Hall 1991

3-Moder control systems ,R.C.Dorf,Addison Wesley 1990

 

 

 

 

 


سرفصل دروسپیشنهادی:

 مقدمه وآشنايي با سيستمهاي قدرت ومسايل مربوط به آن-آشنايي باپارامترهاي خطوط-نمودار تك خطي سيستم هاي قدرت مقادير نسبت به واحد P.U

پخش توان الكتريكي

پخش اقتصادي توان الكتريكي

توزيع انرژي الكتريكي

مراجعپیشنهادی :

1-Elements of power system Analysis By : W.D.stevenson   McGraw Hill

2- power system Analysis:An Introduction By: 0.L.Elgerd  McGraw Hill 3-Modern power system Analysis By:TranGonen ,john wiley

4- power system Analysis  By: C.A cross

5-Modern power system Analysis  By: Nagrath and kothori Tata McGraw-Hill

6- power system Analysis……Glover & savma

ماشین هاي الكتريكي 2

 

سرفصل دروسپیشنهادی:

ترانسفورماتور

مدارهاي كوپله مغناطيسي-اصول كار ترانسفور ماتور تكفاز وساختمان آن-نشت فلو وتلفات هسته-رفتار غير خطي هسته-استخراج مدارهاي معادل كلاسيك ايده آل وحقيقي-تعيين پارامترها ازآزمايش مدار باز واتصال كوتاه-بارداري ومشخصه هاي بارداري ترانزيستورماتور-محاسبه تلفات وتنظيم ولتاژ-مقادير نامي وسيستم واحد-مشخصات خاص اتوترانزيسفورماتور-كار موازي ترانسفورماتورها-آشنايي اجمالي با ترانسفورماتورهاي سه فاز اتصال T,V ترانسفورماتورهاي سه فاز واتصال اسكات.

ماشين هاي جريان متناوب

تئوري ميدان چرخان-وجه اشتراك ماشين هاي سنكرون وآسنكرون توليد ميدان مغناطيسي با توزيع سينوسي-ساختمان انواع ماشين هاي القايي سه فاز-عملكرد ماشين القايي دربي باري وبارداري-مفهوم لغزش نمودار گشتاور-سرعت وتشريح نواحي سه گانه ترمزي، موتوري وژنراتوري ماشين القايي-توان فاصله هوايي-استخراج مدار معادل دقيق وتعيين پارامترهاي آن با آزمايش سه گانه-محاسبه عملكرد موتور القايي سه فاز-تغييرات مشخصه گشتاور وسرعت با شكل شيار روتور-كلاس طراحي وكد راه اندازي وراه اندازي-روش هاي كنترل سرعت از طرف روتور واز طرف استاتور-آشنايي بانحوه عمل وگشتاور راه اندازي موتور آسنكرون تکفاز-آشنايي با اصول كار ماشين هاي سنكرون-گشتاور ومفهوم زاويه بار در ماشين سنكرون.

مراجع:

1-Electric machinery:Fitzgerald,kingsley And umans

2-Electric machinery fundamentals:S.J.Chapman

3-Alternating current Machines:M.G.say

4-Electic machines: slemon & straughen

5-Applied Electric machinery :Hindmarsh

الكترونيك 2

سرفصل دروس پیشنهادی:

تقويت كننده هايچندطبقه(بااستفاده از ترانزيستورBJT وترانزيستور FET)

تقويت كننده هاي قدرت

منابع جريان

استفاده از فيدبك درتقويت كننده ها

تقويت كننده DC وديفرانسيل.

تقويت كننده هاي عملياتي(معرفيoffset ونحوه جبران آن).

كاربردتقويت كننده هاي عملياتي(منابع تثبيت شده و...)

 

آمار واحتمالات مهندسي

 

سرفصل دروسپیشنهادی:

آمار توصيفي:  جمعيت،نمونه،متغير،دادهها،انواع دادههاي آماري،جدول فراوانيداده ها،رسمنمودارهاي آماري،نمودار هيستوگرام،جنبه پرفرواني,جنبه پرفرواني انباشتگي،

احتمالات:آزمايش تصادفي،فضاي نمونه، پيش آمدها، تغييرهاي احتمالي بطريق فراواني نسبي،كلاسيك، شخصي، مدل احتمال، مدل احتمالي يكنواخت، محاسبه احتمالات، تعريف احتمال، قضاياي احتمال، احتمال شرطي، فرمول بيز، استقلال پيش آمدها، متغيرهاي تصادفي، انواع متغيرهاي تصادفي يك بعدي،توزيع ها،متغيرهاي تصادفي،انواع متغيرهاي تصادفي پيوسته،گسسته ومحاسبه احتمالات آنها،امید رياضي ،واريانس ،متغيرهاي تصادفي دوبعدي،تابع احتمالي آنها،هميرايي،ضريب همبستگي واستقلال در متغير تصادفي.

فاصله هاي اطمينان،ازمونهاي آماري،مختصري از رگرسيون.

 

مراجعپیشنهادی:

1-آمار واحتمال مقدماتي تاليف دكتر بهبوديان،از انتشارات دانشگاه شيراز.

2-نظريه احتمالات ونتيجه گيري آماري،تاليف لارسون،ترجمه آقاي همداني نژاد، انتشارات دانشگاه  صنعتي شريف.

3-نظريه احتمال وكاربردهاي آن،تاليف دكتر پرويز جبه دار مارالاتي از انتشارات دانشگاه تهران.

منبع:ml.blogfa.com

/ 4 نظر / 54 بازدید

با سلام و خسته نباشید. اگه زحمت بکشید سرفصل درس آزمایشگاه بررسی سیستمهای قدرت ( مهندسی برق قدرت ) را بهم ایمیل بزنید ممنون می شم. با تشکر

با سلام و خسته نباشید. اگه زحمت بکشید سرفصل درس آزمایشگاه بررسی سیستمهای قدرت ( مهندسی برق قدرت ) را بهم ایمیل بزنید ممنون می شم. با تشکر

با سلام و خسته نباشید. اگه زحمت بکشید سرفصل درس آزمایشگاه بررسی سیستمهای قدرت ( مهندسی برق قدرت ) را بهم ایمیل بزنید ممنون می شم. با تشکر

شیوا

سلام خسته نباشی حدود 4سال پیش لیسانس برق-مخابرات گرفتم. کلامی از درسا یادم نیس،به نظرت بداز این مدت میشه درس خوند وقبول شد؟؟