تمرين شماره ۹ مدارهای الکتريکی ۲

۱-الف)نشان دهيد كه قضيه هم پاسخي براي ژيراتور برقرار نيست.
ب)نشان دهيد كه ژيراتوري كه ثانويه اش به يك خازن متصل شود معادل يك سلف عمل مي كند. اندوكتانس سلف مذكور را بر حسب ظرفيت خازن و نسبت گردشي ژيراتور(a)تعيين كنيد.
ج)آيا بندهاي الف و ب با يكديگر ناسازگار نيستند؟!

2-الف)پارامترهاي هيبريد و انتقال يك ترانسفورماتور ايده آل را به عنوان يك دوقطبي تعيين كنيد.
ب)آيا پارامترهايz و y براي يك ترانسفورماتور ايده آل قابل تشكيل است؟

3- با استفاده از روابط بين پارامترهاي دوقطبي ها(جدول1-17) نشان دهيد كه شرط متقابل بودن يك شبكه ي دوقطبي آن است كه:

h12=-h21                   ya                   g12=-g21

4- مسائل 9،10،14،15 از فصل شانزدهم كتاب

5-مسائل 3،5،9،12،15،23 از فصل هفدهم كتاب

/ 1 نظر / 9 بازدید
هرمتيکا

آيا تا بحال به فرشتگان فكر كردي؟ آيا تا بحال تله پاتي رو تجربه كردي؟ آيا به نيروي عظيم درونت توجه كردي؟آيا... پس به سايت علوم باطني سري بزن و از خواندني ها و دانستنيهاي اون استفاده كن.