ساخت ربات۱

تعريف ربات:ماشين خودکار يا نيمه خودکار ی است که برای انجام کار معينی برنامه ريزی می شود .
انواع ربات ها :
 
ربات های صنعتی
ربات های خدمات رسان

 
انواع ربات های خدمات رسان :
خدمات به انسان ها (حفاظت، سرگرمی و...)
خدمات ابزارها (نگهداری ، تعمیر، نظافت و ...)
ساير خدمات (حمل و نقل ، جمع آوری اطلاعات...)

osakhtrobf-7-2.jpg   osakhtrobf-10-1.jpgosakhtrobf-13.jpgosakhtrobf-16-1.jpgosakhtrobf-22-1.jpg

آشنايي با بخش الكترونيك مدار:
الف) مفاهيم
پتانسيل الكتريكي
جريان
سيگنال متناوب و مستقيم
اتصال سري و موازي
پالس :پالس به شكل موجي گفته مي‌شود كه در يك زمان بسيار كوتاه از سطح صفر به يك سطح ولتاژ مشخص مي‌رسد و براي مدتي در اين سطح ولتاژي باقي مي‌ماند و سپس به سطح صفر برمي‌گردد.

قطار پالس:از تكرار پالسهاي مشابه يك قطار پالس ساخته مي‌شود.

osakhtrob1-13.jpg

ب) عناصر الكتريكي و الكترونيكي
باطري
مقاومت
خازن

ج) ابزار ساخت مدار :منبع تغذيه
سيگنال ژنراتور
برد بورد
مولتي متر
اسيلوسكوپ
و...
آشنايي با قطعات ديگر:
ديود
ترانزيستور
تقويت کننده عملياتي :شامل انواع مقايسه كنندهosakhtrob2-21.jpg

تقويت كننده(فيدبك منفي)

osakhtrob2-22-2.jpg

عملياتي:(مانند مشتق گير يا انتگرال گير)

osakhtrob2-23-2.jpgosakhtrob2-23-1.jpg

osakhtrob2-23-3.jpg

منبع:سايت شبكه آموزش

/ 0 نظر / 9 بازدید